Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
İLAN
11.09.2017  
 

T.C.
HAKKARİ VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü


İLAN

        İlimiz, Merkez 214 ada, 164 parsel numaralı, Maliye Hazinesine ait Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmaz üzerindeki 10 blok 100 daireden oluşan lojmanlar 19/09/2017 tarihinde saat 10.00’ da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/a maddesi gereğince malzeme hurda (enkaz, yıkım ve taşıma) ihalesi yapılacaktır.

          İhaleye iştirak etmek isteyeler aşağıda belirtilen belgeleri sunmak üzere katılabilir.

 

TALEP EDİLEN B​ELGELER

1-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, davet tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3-Ekte yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4-Vekâleten fiyat görüşmesine katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, fiyat görüşmesine katılmaya​ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

5-Mütahitlik belgesi

6- İstekli yıkım işi için muhammen (205.405,20-TL) bedelin %3 oranında geçici teminat mektubu yatıracaktır.

7- Teklifler kapalı zarf içerisinde sunulacaktır.

8- İstekliye ait kaşe mutlaka bulundurulacaktır.

9- Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ihaleye katılım belgesi olarak 50,00-TL yatırılacaktır. 

 
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ