POLİS AKADEMİSİ
GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU BİLGİ FORMU
 
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
 
     Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) onayı ile kurulan Anabilim Dallarında 2002 yılından itibaren yüksek lisans eğitimi vermeye başlamıştır.

Öğretim
 • Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır.
 • Yüksek Lisans programı tezli olarak yürütülür.
 • Yüksek Lisans programı toplam 27 krediden az olmamak koşuluyla en az dokuz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
 • Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup adaylardan yüksek lisans eğitimine kabul edilenler talep etmeleri halinde on sekiz ay ücretli izinli sayılırlar. Ancak, akşam programına katılacak Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli için ücretli izin onayı alınmayacaktır.
Öğrenci Alımı

     2010-2011 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde, Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde, aşağıdaki Yüksek Lisans Programlarına, gündüz ve akşam programları için belirtilen kontenjanda öğrenci alınması planlanmıştır.
Yüksek Lisans Eğitimi (GÜNDÜZ)
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı :8 öğrenci
Suç Araştırmaları Anabilim Dalı :8 öğrenci
Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi Anabilim Dalı :8 öğrenci
Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı :8 öğrenci
Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Programı :8 öğrenci
 
     Yüksek Lisans Eğitimi (AKŞAM)
Adli Bilimler Anabilim Dalı :10 öğrenci
Ceza Adaleti Anabilim Dalı :10öğrenci
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı :8 öğrenci
Suç Araştırmaları Anabilim Dalı :8 öğrenci
Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi Anabilim Dalı :8 öğrenci
Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı :8 öğrenci
Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Programı :8 öğrenci
 
ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1- Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulan Fakülte Yüksek Okullar mezunlarının hepsi, Harp Okulları, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen Edebiyat Fakülteleri (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik bölümü mezunları sadece Adli Bilimler ve Ulaşım Güvenliği Yönetimi Anabilim Dalına başvurabilirler), Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi (Sadece Adli Bilimler ve Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi Anabilim Dalı için), İşletme Fakültesi, Ekonomi Fakültesi, İletişim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Mühendislik Fakültelerinin Kimya, Fizik, Biyoloji, Elektrik Elektronik ve Bilgisayar bölümleri (Sadece Adli Bilimler ve Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi Anabilim Dalına müracaat edebilirler) mezunu olmak,
2- Lisans seviyesinde diploma sahibi olmak,
3- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) herhangi bir puan türünden en az 55 standart puan almış olmak, ayrıca “Graduate Record Examination" (GRE) sınavının sayısal (quantitative) ve sözel (analytical) bölümlerinde toplam puanı en az 1100 olan adaylar ile "Graduate Management Aptitude" (GMAT) sınavından en az 550 puan alan adayların belgeleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yerine geçerli sayılır,
4-Adayların başvuruda Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 tam puan üzerinden en az 40 (kırk) puan almış olmaları gerekir,
5- Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup adaylar için asaleti tasdik edilmiş olmak (Akşam Programlarına müracaat edecek Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup adaylarda bu şart aranmaz) ve bu süre içerisinde kıdeme müessir disiplin cezası almamış olmak,
6- Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde halen yüksek lisans eğitimine devam ediyor olmamak,
7- Orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarından herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
8- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlardan ağır hapis veya 6 aydan daha fazla hapis, veya affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçundan dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak.
BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- Müracaat formu: Enstitü Müdürlüğünden elden veya web adresinden (http://www.pa.edu.tr/) temin edilerek doldurulacaktır. Her aday sadece bir anabilim dalına veya programa başvurabilir,
2- 75 (yetmişbeş) TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz (GBE’de kayıt esnasında yatırılacaktır),
3- 2 adet akademik referans mektubu: Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir,
4- Niyet mektubu: Program öncesi çalışmalarınızı, programda yapmayı planladığınız çalışmaları ve programdan beklentilerinizi özetle yazınız (internet adresinden temin edilebilir),
5- Transkript/öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti: Üniversitede okuduğu dersleri ve notlarını belirten not durum belgesi,
6- KPDS veya ÜDS sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı sureti (yabancı öğrenciler muaftır),
7- ALES sınavı sonuç belgesi veya onaylı sureti,
8- Fotoğraflı nüfus cüzdan sureti (yabancı öğrenciler pasaportlarını fotokopileri ile birlikte ibraz edecektir),
9- Yurt dışındaki eğitim kurumlarından mezun adaylar için YÖK tarafından düzenlenmiş denklik belgesi,
10- Son iki ay içerisinde alınmış adli sicil raporu (kamu görevlilerinden istenilmeyecektir),
KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- Üniversite diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/ okul onaylı örneği (yurtdışından alınan diplomaların YÖK'ten alınan denklik belgesi),
2- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (yabancı uyruklu öğrenciler muaftır),
3- Öğrenci katkı payını gösteren makbuz,
4-Özgeçmiş (word belgesi olarak CD ortamında),
5- Yabancı uyruklu adaylar için “öğrenim vizesi” bulunan pasaportlarının aslının ve tercümesinin onaylı örneği,
6- Yeni çekilmiş 6 adet biometrik fotoğraf (ayrıca CD ortamında JPEG ve PNG uzantılı olacak, renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır),
7-Üniversitelerde araştırma görevlisi olanlardan araştırma görevliliği belgesi (halen araştırma görevlisi olanlar öğrenci katkı payını yatırmayacaklardır),
8- Emniyet Hizmetleri Sınıfından ücretli izinli sayılacak olanlar;
     a) Noterden onaylı taahhütname ve kefalet senedi,
     b) Son ayın maaş durumunu gösterir belgeleri getirmeleri gerekmektedir. 
 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABULÜ
 
A - Türkiye’de bir yüksek öğretim kurumundan mezun olan ve kendi hesabına Enstitümüzde yüksek lisans eğitimi yapmak isteyen adaylar aşağıdaki Şartlar çerçevesinde kabul edilecektir.
 • YÖK Yürütme Kurulu’nun 03/09/2002 tarihli kararında belirttiği, ALES sınavına ya da Uluslararası geçerliği ve eşdeğeri olan GRE ya da GMAT sınavlarına girmiş olmak,
 • Lisans diploma not ortalamasının 100 üzerinden en az 50 olması, (Farklı not sistemi uygulayan üniversitelerden mezun olanların not ortalamalarının 50’ye karşılık geldiğini belgelemeleri gerekir.)
 • Yapılacak mülakat sınavına girmek,
 • Diğer hususlarda yönetmeliğimizin ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 
B - Yabancı bir ülkede lisans eğitimini tamamlamış adaylarda aranacak Şartlar,
 • YÖK tarafından düzenlenmiş denklik belgesi,
 • ALES sınavına ya da Uluslararası geçerliği ve eşdeğeri olan GRE ya da GMAT sınavlarına girmiş olmak,
 • Polis Akademisi Başkanlığı’nın yapacağı Türkçe Dilbilgisi Tespit Sınavı Sonuç Belgesi ya da TÖMER’den alınacak “A” ya da ileri düzeyde Türkçe dilbilgisini tespite yarayan belge,
 • Diğer hususlarda yönetmeliğimizin ilgili hükümleri uygulanacaktır.
Başvuru Adresi :
Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
Necatibey Caddesi No:108 Anıttepe /Ankara
Geniş bilgi için TEL: 0.312.412 12 23-24
Web adresi: http://www.pa.edu.tr
NOT:
Ø Başvurular Şahsen yapılacaktır.
Ø İstenen belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru esnasında görevlilere teslim edilecektir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları hiçbir suretle alınmayacaktır.
​​