Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

MisyonveVizyonumuz

Giriş
​MİSYON VE VİZYONUMUZ
  
MİSYONUMUZ
 
Başta vatandaşlarımız olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kaynaklarımızı en verimli ve etkili bir şekilde kullanmak, şehrimize kaliteli bir güvenlik hizmeti sunmak, insan hak ve özgürlüklerini, huzur ve güvenliği korumak amacı ile suçların önlenmesi ve suç işleyenlerin yakalanması başta olmak üzere üstlendiği tüm hizmetleri, yasaların çizdiği çerçevede, evrensel değerlerin ışığı altında görevimizi yerine getirmektir.
 
Devletin öncelikli görevlerinden birisi kamu düzeni olarak özetleyebileceğimiz, vatandaşların barış, huzur, güven ve düzen içerisinde hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Güvenliğin olmadığı bir ortamda, ekonomik kalkınmadan, huzurdan ve insanca bir yaşamdan söz etmek mümkün değildir.
 
Görev veren yasalardan da anlaşılacağı üzere, polis, çok geniş kapsamlı kamu düzenini, barışı, huzuru, başta suçun işlenmesini önleyerek ve işlenmiş olan suçların faillerini adli makamlara intikal ettirerek sağlar, bu bağlamda misyonumuz ;
 
Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak, yasalar ve evrensel değerlerin ışığı altında, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına, toplumun düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürmesine imkân sağlayan bir ortamın oluşturulmasına ve korunmasına katkı sağlamaktır.”
 
 
VİZYONUMUZ
 
İnsanların huzur ve güvenliğini bozmak isteyenleri caydıran, suç faillerini en kısa sürede yakalayan, verimli etkin, kaliteli hizmet sunan, insanlara güven veren bir teşkilat olmaktır. Bunun yanında adalet duygusunun kamuoyu vicdanında karşılık bulabilmesi amacıyla suç işleyenlerin kanunda belirtilen cezalarını çekmeleri için yargı önüne çok hızlı bir şekilde çıkarılmaları gerekmektedir. Ancak, suç faillerinin hızlı bir şekilde adalet önüne çıkmaları tek başına yeterli değildir. Ayni zamanda iz ve delillerin de eksiksiz ve tam olarak intikal ettirilmesi gerekmektedir.
 
Gelişmiş demokrasilerde gerek kamu düzeni sağlanırken gerekse kamu güvenlik politikalarını oluşturulurken toplumun güvenlik alanındaki beklentileri, ihtiyaç ve talepleri dikkate alınmak zorundadır. Bu ise, ancak birey ve toplumun endişe, korku, beklenti, ihtiyaç ve önerilerini iletebileceği işleyen kanallarla gerçekleştirebilir. Yeni güvenlik yaklaşımında toplumun polise destek olmasının, polis ile vatandaş arasında seviyeli ve amaca uygun ilişkilerin geliştirilmesinin, polisin hizmet verdiği topluma hesap verebilmesinin hizmetin kalitesini artacağı öngörülmektedir.
 
Polisin verdiği hizmetin kalitesindeki artış ile halkın polise olan güven duygusunun artması arasında olumlu yönde bir ilişkinin olduğu düşünülmektedir. Güven duygusu ise desteği beraberinde getirmektedir. Bu nedenle oluşturulacak kamu güvenlik politikalarının merkezinde vatandaşın olması kaçınılmazdır.
"Düzen, barış, huzur ve güvenliği bozmak isteyenleri caydıran, bozanları gerekli tüm delillerle hızlı yakalayan, kamu güvenlik politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayan, mutlu personeli ve insan merkezli kaliteli hizmetleriyle güven veren bilerek bir teşkilat olmaktır."
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ