Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
HUSUSİ PASAPORT
 
HUSUSİ DAMGALI PASAPORTLARI KİMLER ALABİLİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir.
Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir.
Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür. Hususi Damgalı( Yeşil) pasaportların süresi 5 yıldır.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden temin edilen sistemde zaman zaman meydana gelen aksaklıklardan ve pasaport müracaatlarında yoğunluklar nedeniyle pasaport teslim süresinin 1 haftayı bulması sebebi ile vatandaşlarımızın pasaport müracaat işlemlerini son güne bırakmamaları önemlidir.

Hususi Damgalı (Yeşil) pasaport müracaat işlemleri sadece İl Emniyet Müdürlükleri Pasaport Şube Müdürlüklerine yapılabilir.


HUSUSİ DAMGALI PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 1. Nüfus cüzdanının aslı, (Ehliyet, nüfus cüzdanı fotokopisi veya herhangi başka bir resmi kimlik kabul edilmemektedir. 5682 S.K/17. Md.)          
 2. Üç adet son 6 ay içinde çekilmiş, 50 X 60 mm ebatlarında, arka fon rengi beyaz biyometrik fotoğraf,
 3. Varsa daha önceden alınmış pasaportlar,
 4. Pasaport defter bedelinin yatırıldığına dair ıslak imzalı ve tahsil edilmiştir kaşesi bulunan dekont,
 5. Hak sahibinin 18-25 yaş arası çocukları için öğrenci belgesi,
 6. a. Emekli ve müstafiler için emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesi ile öğrenim durumunu gösterir kurumlarından alacakları mühürlü ve ıslak imzalı belge istenir. Görev ve ünvanı en az lise mezunu olmayı gerektiren ve bu durumu resmi belge ile ispat edenlerden ayrıca öğrenim belgesi istenmez.
  b. Emekli Belediye başkanlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Dairesi Başkanlığından alacakları, birinci derece ile emekliliğe hak kazanmış olduklarını gösterir belge ile müracaat etmeleri ve yasal bir engellerinin bulunmaması halinde hususi damgalı pasaport talepleri yerine getirilecektir.
  c. Şehit ve Vazife Malülleri ile Sporcu Şeref Aylığı bağlanan ve Devlet Sporcusu ünvanı verilen sporculardan Eğitim Durumunu gösterir belge istenmez.​
 7. Çalışanlar için çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından tasdiklenmiş  matbu hususi damgalı pasaport talep formu.Bu form düzenleme tarihinden itibaren 60 gün geçerlidir.​
 8. 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5. Maddesi doğrultusunda hususi ve hizmet damgalı pasaport talep formları ile kadro durumlarını gösterir belgelerde elektronik imza kabul edilmeyecektir. Bu belgelerde mutlak suretle ıslak imza bulunması gerekmektedir.​
 9. Formun üzerindeki bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda formu düzenleyen kurum sorumludur.​

 

 BAŞVURU SAHİBİNİN DURUMUNA GÖRE TALEP EDİLECEK DİĞER BELGELER​

 1. ​Reşit olmayan çocuklardan anne ve babaları ya da kanuni mümessillerinin noterden veya ilgili Emniyet Müdürlüğü’nün Pasaport Şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname.
 2. ​Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için müracaat edilecekse mahkeme tarafından atanmış olan vasisinin noterden alacakları veya ilgili Emniyet Müdürlüğü’nün Pasaport Şubesine şahsen gelerek verecekleri muvafakatname.
 3. Hak sahibinin vefatı durumunda, hak sahibinin eşinin nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının 'Dul' veya 'bekar' ibaresinin bulunması gerekmektedir.
 4. Hususi pasaport hak sahibinin yanında, eşine, ergin olmayan (18 yaşını ikmal etmemiş) çocuklarına, (müracaat tarihi itibariyle ay, gün ve yıl dikkate alınacaktır)ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar (Açıköğretim Lisesi ve Açıköğretim Fakültesi dahil öğrenim gördüğü okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile), yine ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan; aynı zamanda bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu ibaresi bulunan resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekkülü Devlet hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Ancak, hususi pasaport alma şartlarına haiz hak sahibinin ergin olan ancak eğitim ve öğretimine devam etmeyen çocuklarının evli bulunmasa veya iş sahibi olmasa da hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunmamaktadır.
 5. Çalışanlar 18 yaşından büyük çocukları için kendi kurumlarından düzenlettikleri  hususi damgalı pasaport talep formunda imzalamaları gereken ilgili kısımları imzaladıktan sonra kendisi hususi damgalı pasaport almayacak ise hak sahibinin müracaata gelmesine gerek yoktur.​
 6. Ayrıca Emekliler için hak sahibinin müracaat esnasında kendisi pasaport almasa dahi mutlak suretle müracaata gelmesi, şayet gelemeyecek ise noterden muvafakatname vermesi gerekmektedir.
 7. Hak  sahibinin ergin olup, uygun şartları taşıyan öğrenimi devam eden ve bunu da belgelendiren çocuklarından 25 yaşın ikmaline 6 aydan az kalanlara Hususi damgalı pasaport düzenlenmeyecektir. (Kısıtlılar Hariç)
 8. Hak  sahibinin  ergin  çocuklarından  uygun  şartları  taşıyan  ve yurt dışındaki ÖSYS Yüksek Öğrenim Programları ve kontenjanları kılavuzunda yer almayan Yüksek Öğretim Kurumlarına kabul edilenlerden okula kabul edildiklerine dair belgenin aslı veya uluslararası geçerliliği olan apostil işlemi ve yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesi öğrenci belgesi olarak kabul edilecektir.​
 9. Vefat eden ebeveyninden dolayı, ergin olmayan çocuklara, ergin olsalar dahi evli olmamak, iş sahibi olmamak ve öğrenimi devam etmek kaydı ile 25 yaşının ikmaline kadar çocuklara, ergin  olsalar dahi evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zaman da bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklara, Vefat eden ebeveyninden dolayı emekli aylığı (yetim maaşı) bağlanan çocuklar, iş sahibi olarak değerlendirilmeyip yukarıda belirtilen şartları taşıyanlara Hususi Damgalı pasaport verilir.
 10.   .  a) Emeklilerin emekli oldukları kurumlarından emekli oldukları tarihteki kadro derecesi ve    öğrenim durumunu gösterir belge istenir.

     b) İstifa/Müstafilerin istifa ettikleri kurumlarından istifa ettikleri tarihteki kadro derecesi ve öğrenim durumunu gösterir belge istenir.

 11. Anne ve Babası boşanmış ergin olmayan çocuklardan velayet hakkı yargı kararı ile anne veya babadan hangisine verilmiş olursa  olsun çocuğun ebeveynlerinin hangisinin hususi damgalı pasaport alma hakkı var ise yargı kararı ile velayet hakkı verilen ebeveyninin hususi damgalı pasaport alması için muvafakat vermesi halinde anne ve babası boşanmış, ergin olmayan çocuğa ebeveyninin hakkından hususi damgalı pasaport verilir. Yine evlilik dışında doğmuş nesebi gayri sahih çocukların baba tarafından tanınmış ve nüfus kütüğüne kaydını yaptırmış olması, ayrıca annesinin hususi damgalı pasaport alması için muvafakat vermesi halinde ergin olmayan çocuğa ebeveyninin hakkından yine aynı nevi pasaport verilir.
 12. Pasaport almak isteyen şahısların, eşlerinin ve 7 yaşından gün almış çocukların müracaat esnasında parmak izlerinin alınması gerektiğinden bizzat müracaata gelmeleri gerekmektedir. Ancak hak sahibinin müracaata gelememesi durumunda eşinin ve çocuklarının pasaport almalarına ve pasaport işlemlerini yürütmelerine rıza gösterdiğine ilişkin hak sahibi tarafından verilecek muvafakatname, vekaletname ya da taahhütname ibraz edilmesi durumunda, hususi pasaport düzenlenerek kendilerine veya kanuni mümessillerine teslim edilecektir.
 13. Hususi Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkası ile evlenmemeleri kaydıyla Hususi Pasaport verilir; dul eşin başkasıyla evlenip boşandıktan sonra nüfus kaydı Hususi Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına dönse dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine bu tür pasaport verilmemektedir.
 14. 5682 sayılı Pasaport Kanunun 14/A maddesine göre hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi  olmayan çocukların için resmi sağlık kurumlarından alacakları engelli sağlık kurulu raporunda özür durumumun “ağır özürlü” veya özür oranının %50 ve üzeri olması, bununla birlikte raporun geçerlilik süresinin  “süresiz” olması halinde bu kişilerin bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğunda pasaport müracaatları kabul edilir​.
 

NOT: Hususi Pasaportlar (defter bedeli dışında) harca tabi değildir. Pasaport İstek Formunu arkalı ve önlü çıkarttıktan sonra birbirine yapıştırmayınız.Önlü ve arkalı bastırınız. 

 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ